1. A panaszkezelési szabályzat célja

A Jurakávégép.hu – 8900 Zalaegerszeg, Fészek utca 4.
Adószám: 60574297-2-40 – a továbbiakban Tóth László e.v./Forgalmazó -, ügyfelei panaszkezelési igényeinek magasabb szintű kielégítése és hatékony kezelése érdekében alakította ki az alábbi szabályzatot.

2. A szabályzat alapelvei

2/a, A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve:

A Jurakvegepek.hu számára a legfontosabb, hogy vásárlói mindig elégedettek legyenek a megvásárolt termékekkel. Éppen ezért panaszaikat pártatlanul és teljes körűen, egyenlő eljárás keretében ki kell vizsgálni, mely vizsgálat fontos információkat hordozhat az egész hálózat számára. A Jurakvegepek.hu a panaszkivizsgálást követően kötelezi magát, hogy olyan választ ad, melyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz javasolt rendezésére, megoldására vonatkozó intézkedésekre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára és tájékoztatja a vásárlót, hová fordulhat további panaszával.

2/b, A panaszkezelésre vonatkozó földrajzi rugalmasság elve:

A Jurakvegepek.hu a jogszabályi kötelezettségein túl, vállalja vásárlói maximális elégedettségének elősegítésére, hogy a panaszt befogadja minden magyarországi üzletében, függetlenül attól, hogy a vásárlónak éppen melyik üzletben keletkezett konkrét panasza.

3. A szabályzat hatálya

3/a, személyi hatálya:

Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden magyarországi Jurakvegepek.hu dolgozó vezető munkatársra és a központi ügyfélszolgálat panaszkezeléssel foglalkozó munkatársaira, akik kötelesek megismerni jelen szabályzat rendelkezéseit és azok betartásáért személyes felelősséggel tartoznak.

3/b, tárgyi hatálya:

A szabályzat hatálya a panaszok bejelentésével kapcsolatos panaszkezelési tevékenységre terjed ki. Jelen szabályzat nem terjed ki a panasznak nem minősülő bejelentések kezelésére.

4. Részletes rendelkezések

 4/a Fogalmak

 A panasz:

A panasz a jurakvegepek.hu magyarországi tevékenységével, szolgáltatásával, vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a jurakvegepek.hu eljárását kéri. Kérjük ügyfeleinket, hogy kifogásaikat elsősorban a 4/b pontban jelzett elérhetőségeinken jelentsék be.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a jurakvegepek.hu általános tájékoztatást, véleményt, vagy állásfoglalást igényel.

A panaszos:

Panaszos lehet minden olyan, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő vásárló, aki a jurakvegepek.hu kiskereskedelmi egységében vásárolt, szolgáltatást vett igénybe, vagy vásárlási, információszerzési szándékkal kereste fel  üzletét, honlapját, Facebook oldalát, illetve nézte, olvasta, hallotta bármely hirdetését. Panaszosnak minősül az a fogyasztó is, aki részt vett valamely, a jurakvegepek.hu által szervezett nyereményjátékban.

Minőségi kifogás:

A jurakvegepek.huáltal forgalmazott termékek minőségével szemben tett fogyasztói bejelentés, melynek keretében a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényét érvényesítheti.

Jótállás:

A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben felsorolt fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

4/b, A panasz bejelentésének módja:

– szóbeli panasz:

– személyesen  üzletben, az adott üzlet nyitvatartási idejében

– telefonon keresztül az üzlet nyitvatartási idejében

 

– írásbeli panasz:

– postai úton (8900 Zalaegerszeg, Fészek utca 4.,)

– elektronikus levélben (jurakavegepek77@gmail.com)

– üzletünkben, a vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben

 

4/c, Panaszkezelési határidők:

Az írásbeli panaszokat a jurakvegepek.hu a jogszabályban előírt 30 naptári napon belül érdemben megválaszolja. Írásbeli panaszként kezeljük a fenti elérhetőségre küldött postai leveleket is. Üzletünkben a fogyasztók számára mind a vásárlók könyvébe, mind más formátumban leadott írásbeli kifogásokat is panaszként kezelünk.

A szóbeli panaszokat a jurakvegepek.hu lehetőség szerint helyben, azonnal megoldja, s amennyiben ez nem lehetséges, vagy valamelyik fél ragaszkodik hozzá, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a fogyasztó egyetértése illetve mindkét fél aláírása mellett véglegesíti és egy példányát a fogyasztónak átadja. Amennyiben ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

A jegyzőkönyv felvételekor a jurakvegepek.hu legalább az alábbi adatokat rögzíti:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.


4/d, A panasz kivizsgálása:

A panasz kivizsgálása térítésmentes! A panasz kivizsgálása az összes ide vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panasz ügyintézésének nyelve magyar. A panasszal kapcsolatos döntésekben nem vehet részt a jurakvegepek.hu olyan alkalmazottja, aki sérelmezett az intézkedésben vagy döntésben részt vett.

 

4/e, A panaszkezelés folyamán az ügyféltől kérhető adatok:

– neve

– lakcíme, székhelye, levelezési címe

– telefonszáma

– értesítés módja

– panasszal érintett termék vagy szolgáltatás

– panasz leírása, oka

– panaszos igénye

– a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata

– a panasz kivizsgálásához szükséges termék

– meghatalmazott ügyfél esetén érvényes meghatalmazás

– minden egyéb adat vagy körülmény ismertetése, amely a panasz kivizsgálásához szükséges lehet.

 

Az ügyfél fent felsorolt személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség.

 

4/f, A panaszkezelés folyamata:


Szóbeli panasz: szóbeli panasz esetén – ha a panasz nem orvosolható azonnal, vagy valamelyik fél kérésére– jegyzőkönyvet kell felvenni. A panasz megválaszolása a panasztételtől számított – törvényben előírt – 30 naptári napon belül érdemben megtörténik.

 

Írásbeli panasz:

Vásárlók könyvi bejegyzés: A vásárlók könyvébe tett panaszt a törvényben előírt 30 nap-tári napon belül megválaszolja.

Elektronikus levél: Az elektronikus levélben érkezett panaszokat a jurakvegepek.hu központi ügyfélszolgálata válaszolja meg. Határidő: 30 naptári nap

Postai levél: A postán érkezett panaszokat a jurakvegepek.hu központi ügyfélszolgálata válaszolja meg. Határidő 30 naptári nap.

 

A panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése:

A jurakvegepek.hu a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátva és azt írásba foglalva a 30 naptári napos törvényi válaszadási határidőn belül továbbítja a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő irat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos ügyintézési felelősségi körök:

A jurakvegepek.hu panaszkezelési rendszeréből és folyamataiból adódóan az alábbi személyek jogosultak a panaszkezeléssel érdemben foglalkozni:

– Üzletvezető

– Üzletvezető helyettes

– Központi ügyfélszolgálat munkatársai

5. Minőségi kifogás

Minőségi kifogást is érintő panaszok esetében ki kell tölteni a „Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásairól” nevű nyomtatványt, függetlenül attól, hogy a panasz írásbeli vagy szóbeli. A jegyzőkönyv tartalmát a 19/2014 NGM rendelet szabályozza.

A minőségi kifogások megtételére a polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztónak a megvásárolt termékre vonatkozó szavatosság és jótállási joga érvényesítése kapcsán van lehetősége.

6. Kellékszavatossági jogok fogyasztói szerződés esetén

Határidők, bizonyítás

A 2014. március 15-től hatályos új polgári törvénykönyv alapján minden új termékre 2 év kellékszavatosság vonatkozik fogyasztói szerződés esetén. A fogyasztói szerződés akkor jön létre, amikor üzletünkben természetes személy terméket vásárol.

Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére rendelkezésre álló 2 év két részre tagolódik:

A szavatosság 2 évének első 6 hónapjában az esetleges hibák esetén a jurakvegepek.hu vagy a fogyasztó igényének megfelelően vagy vele megegyezve intézi a termékkel kapcsolatos minőségi kifogást, vagy lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa: a termék annak nem rendeltetésszerű használata miatt hibásodott meg, esetleg természetes kopás következménye, de mindenképpen mentes gyártási hibáktól.

A termék 6. hónap utáni meghibásodásai esetén a bizonyítási kényszer már a fogyasztót terheli, azaz vita esetén (vagyis ha a két fél nem tud megegyezni, hogy a hiba oka gyártási eredetű-e, vagy pedig más) neki kell bizonyítania (pl. szakvéleménnyel), hogy a hiba már a vásárlás pillanatában is benne volt a termékben.

A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót.

7. Jótállás

 

Jótállási jogok és határidők fogyasztói szerződés esetén

A 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre ajurakvegepek.hu köteles jótállást vállalni, amennyiben a fogyasztó a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, vagy ennek hiányában a vételár megfizetését igazoló bizonylattal igazolja, hogy a terméket a jurakvegepek.huüzletében vásárolta. A jótállás a vásárlás helyén, illetve a jurakvegepek.hu valamennyi, ügyfelek kiszolgálására nyitva álló helységében érvényesíthető.

A jurakvegepek.hu a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni.

A jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jurakvegepek.hu – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A fogyasztó kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A fogyasztó a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama sávos elrendezésű:

 • 10 000 Ft – 100 000 Ft-ig 1 év,
 • 100 001 Ft – 250 000 Ft-ig 2 év,
 • 250 000 Ft felett 3 év.

A jótállási idő a termék, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja.

Ha a fogyasztó a jótállásra kötelezett termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A termék kijavításával, illetve a javítás idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék (vagy annak egy része) tekintetében a jótállás újraindul. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a kijavításra vagy cserére átvett termék javítását a kötelezett nem tudja 15 napon belül elvégezni, legkésőbb a 15. napon köteles értesíteni a fogyasztót a kijavítás várható elkészültének idejéről. Amennyiben az ily módon meghosszabbított határidő meghaladja a 30 napot, a 30. napot követő 8 napon belül köteles a forgalmazó a terméket kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Amennyiben a termék első javítása alkalmával a javító szolgálat megállapítja, hogy a termék nem javítható, a termék kicserélését vagy a vételár visszafizetését 8 napon belül teljesíteni kell.(nincs lehetőség árleszállítást felajánlani)

Ha a jótállás időtartama alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése (árleszállítás, kijavítás, kijavíttatás) hiányában – a negyedik alkalomnál a forgalmazó köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számla vagy nyugta) feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

10 kg-nál nehezebb, tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható, vagy rögzített bekötésű termékek esetében a javítás elsődlegesen a helyszínen történik, de ha a javítás az üzemeltetés helyszínén nem végezhető el, akkor a le és felszerelés, valamint a szállítás költségei a kötelezettet terhelik.

A kötelező jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (különösen a szavatossággal összefüggő jogait) nem érinti. Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.

 

A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:

 

 • A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
 • A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe;
 • A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta.

A jogszabály által meghatározott jótállás alá tartozó termékek körét a szabályzat 1. számú mellékletet tartalmazza.

8. Jogérvényesítés

 

8/a, A vásárló további jogérvényesítési lehetőségei

A panasz elutasítására, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél a következő testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

 • Amennyiben a jurakvegepek.hu panaszkezelési tevékenysége nem a fogyasztó megelégedésére történt, vagy a fogyasztó panaszát a jurakvegepek.hu elutasította, a területileg illetékes Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárás megindítására a fogyasztónak minősülő ügyfélnek, vagy a fogyasztónak a lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségein kell eljárást kezdeményeznie. A megyei szervezetek listáját elérheti többek között a www.bekeltetes.hu oldalon, vagy üzleteinkben. Az ehhez hasonló ügyekben a fogyasztónak lehetősége van bírósághoz fordulni, például amennyiben a békéltetés nem hozott számára megfelelő eredményt.
 • Amennyiben a jurakvegepek.hu a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei Kormányhivatalhoz fordulhat. Kormányhivatalok elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 • A jurakvegepek.hu kereskedelmi tevékenységét érintő kifogással ügyfeleink megkereshetik az üzlet földrajzi helye szerint illetékes jegyzői hivatalt is.

8/b, Kapcsolódó mellékletek:

 

 • Melléklet: Békéltető Testületek elérhetőségei


9. Adatkezelés

9/a, Jogalapok

 

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet
 • a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény
 • a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény

 

9/b, A panaszok nyilvántartása:

 

A jurakvegepek.hu minden panaszt nyilvántartásba vesz, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt. A panaszt benyújtó ügyfél adatait a jurakvegepek.hu a 8/a pontban felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján kezelni.

A nyilvántartás módja központilag történik.

 

10. Szabályok a fogyasztó által visszahozott hibátlan termékekre vonatkozóan

 

A jurakvegepek.hu elsődlegesen fontosnak tartja a vásárlók jurakvegepek.hu által forgalmazott termékekkel kapcsolatos elégedettségét.

A jurakvegepek.hu üzletében vett termékeket eredeti, bontatlan csomagolásban a vásárlást igazoló nyugta ellenében a vásárlástól számított 1 hónapig visszacseréli, vagy hasonló értékben levásárlást biztosító ajándékkártyát ad.

11. Záró rendelkezések

 

Hatálybalépés:

A szabályzat rendelkezéseit ezen időponttól kezdve, visszavonásig kell alkalmazni. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

Zalaegerszeg, 2021. augusztus

 

 1. Melléklet

 

Jótállás alá eső termékek köre

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez

 1. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen  kávéfőző, kávéfőzőgép;
 2. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

 

 1. Melléklet

Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Megyei Békéltető Testületek felsorolása Elérhetőségek
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 (70)702-8403

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület   Székhely/Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím:  info@baranyabekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület   Székhely/Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976 (66) 451-775

Fax száma: (66) 324-976  (66) 451-775

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén         Megyei
Békéltető Testület
  Székhely/Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-875

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület   Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefonszám: (1) 488 2131

Telefax: (1) 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület   Székhely/Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 m.

Fax száma: (62) 426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Székhely/Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Székhely/Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-291

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Székhely/Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Székhely: 3300 Eger, Hadnagy u.6 Fszt.1

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105,301  m.

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok         Megyei        Békéltető

Testület

Székhely/Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010/36 m.

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület   Székhely/Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a fszt.4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület   Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em.

240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: (1) 269 0703

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

  Székhely/Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg        Megyei

Testület

Békéltető Székhely/Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület   Székhely/Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület   Székhely/Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 506-645, (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail:pergel.bea@vmkik.hu,

Veszprém Megyei Békéltető Testület   Székhely/Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121,

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület   Székhely/Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu