Tóth László e.v. (https://jurakavegep.hu) HONLAP ÉS WEBÁRUHÁZ  SZEMÉLYES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Általános rendelkezések
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így az adatkezelő eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.
A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Tóth László e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) által működtettet jurakavegep.hu weboldal, illetve ennek részét képező webshop nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása során alkalmazott személyes adatkezelésekre vonatkozó adatvédelmi és – kezelési elveket.
az Adatkezető a jelen Tájékoztatóban foglalt személyes adatok kezelését különösen az alábbi jogszabályok alapján végzi:

  1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  3. Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi rendelete;
  4. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai és véleményei.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Webáruház használatával megvalósuló személyes adatkezelések vonatkozásában az érintett felhasználó számára a jogszabályok által megkövetelt tájékoztatást nyújtson a személyes adatkezelések körülményeiről és feltételeiről.

Definíciók
Ügyfél vagy Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki az Adatkezető részére személyes adatot közül, így különösen aki a Weboldalt látogatja, használja, aki az Adatkezetőtól szolgáltatást vesz igénybe, aki az Adatkezetőgal szerződést köt, illetve vele kapcsolatba lép.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A jelen Tájékoztatásban foglalt valamennyi személyes adatkezelés adatkezelője az Adatkezető.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Elvek
Az Adatkezelő, mint adatkezelő által végzett személyes adatkezelések során, a jelen Tájékoztató szerinti, Ügyfélnek minősül minden természetes személy, aki a Weboldalt látogatja, használja, aki az Adatkezetőtől szolgáltatást vesz igénybe, aki az Adatkezetővell szerződést köt, illetve vele kapcsolatba lép (a továbbiakban: Ügyfél). Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ügyfél magánszféráját, így különösen, kizárólag a jogszabályi kereteken belül kezel (gyűjt, tárol vagy használ) személyes adatot.
Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezető az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
az Adatkezető, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a webshopban rendelt termékek kiszállításához köthetőt adattovábbítási esetek.
az Adatkezető nem értékesíti az Ügyfél adatait harmadik személyeknek. Az Ügyfél személyes adatait kizárólag a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, azok megvalósításához szükséges időtartam alatt használja fel.
az Adatkezető bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezető érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Ügyfél elérhető adatait.
az Adatkezető rendszere a Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
az Adatkezető kötelezettséget vállal arra, hogy Ügyfél bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezető felhívja a Ügyfél figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
az Adatkezető, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. az Adatkezető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
az Adatkezető kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokhoz kizárólag az Adatkezető azon alkalmazottai és az Adatkezető által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka –vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, az Adatkezelőnál irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.
az Adatkezetőnak nem áll szándékában 16 éven aluli kiskorúak személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérjük a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztassák az Adatkezetőot a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését.
Kérjük az Ügyfeleket, hogy személyes adataiknak bármilyen változása (név, email cím, lakcím, szállítási cím változás, stb.) esetén a személyes beállításaikat a weboldalon keresztül  fiókjukban haladéktalanul módosítsák.

 

Személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
az Adatkezető tevékenységének adatkezeléseinek jogalapjai az egyes adatkezelések részleteinél meghatározásra kerülnek.

Webáruház regisztráció

az Adatkezető internetes áruvásárlási lehetőséget biztosít a jurakavegep.hu oldalon. A vásárlást megelőzően az előzőekben említett weblapon nem szükséges regisztrálni.
adatkezelés célja: az ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás;
kezelt adatok köre: név,e-mail cím,azonosító,jelszó,ha már történt vásárlás korábbi vásárlások adatai,számlázási cím,szállítási cím (ha megadásra került);
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható, hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
adattárolás időtartama: ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó vásárlástól számított 8 év;
hozzáférési jogosultja(i): webshop kezeléssel érintett munkavállalók;
adattovábbításra harmadik fél irányába nem kerül sor;
személyes adatok forrása: érintett által megadott adatok. az Adatkezető nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben az Adatkezető az adatkezelést megszünteti.

Webáruház vásárlás

az Adatkezető internetes áruvásárlási lehetőséget biztosít a jurakavegep.hu oldalon. A vásárlást megelőzően nem kell regisztrálni, de a megfelelő adatlap kitöltésével lehet a megrendelést végrehajtani.
adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás és számla kiállítás, számviteli kötelezettség teljesítése;
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, azonosító, jelszó, számlázási cím, vásárlás adatai, szállítási cím (ha megadásra kerül),
adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  13/A. §-a, illetve a  Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése;
adattárolás időtartama: ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a vásárlástól számított 8 év;
hozzáférési jogosultja(i): webshop kezeléssel érintett munkavállalók;
adattovábbítás harmadik fél irányába:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Továbbított adatok: családnév, utónév, kiszállítási cím, email cím, telefonszám.
Adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása. A kiszállítással kapcsolatos személyes adatkezelésre a Magyar Posta/GLS stb mindenkori adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.
személyes adatok forrása: érintett által megadott adatok. az Adatkezető nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben az Adatkezető az adatkezelést megszünteti.

jurakavegep.hu weboldal

az Adatkezető internetes weboldalt üzemeltet termékei és szolgáltatásai jobb megismeréséhez. A weboldalon személyes adatok kezelése nem történik, kivétel a jelen Tájékoztató előző pontjaiban részletezett webshop működtetése során kezelt személyes adatok.

Az Ügyfél (érintett) jogai az Adatkezető adatkezelésével kapcsolatban
Tájékoztatási jog: Az Ügyfél a későbbiekben megadandó elérhetőségeken bármikor kérhet tájékoztatást az Adatkezető által végzett adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, vagy az adatfeldolgozó személyéről.
Az érintett hozzáférési joga : Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a személyes adatkezelése során kezelt információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Érintett elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Az Ügyfél törlés iránti kérelme kizárólag az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét (pl. számlázással kapcsolatos adatok).
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha pl. az Érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén az Érintett ellenzi az adatok törlését. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az előzőek szerinti kérelmeket az Adatkezető az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Adatkezelő megnevezése:                                  Tóth László e.v.
Adatkezelő székhelye:                                       8900 Zalaegerszeg, Fészek utca 4.
Adatkezelő e-elérhetősége:                                jurakavegepek77@gmail.com
Adatkezelő képviselője:                                     Tóth László
Adatkezelő belső adatvédelmi referense:            Tóth László
Belső adatvédelmi referens e-elérhetősége:        jurakavegepek77@gmail.com
Amennyiben a kérelmet az Ügyfél elektronikusan nyújtotta be, úgy az Adatkezető a kérelmet elektronikusan fogja megválaszolni. az Adatkezető a kérelmek beérkezése esetén jogosult az Ügyfél azonosságát leellenőrizni, és igazolásokat bekérni.
az Adatkezető köteles mindent megtenni, hogy a helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesítse az adatfeldolgozókat és címzetteket is.
az Adatkezető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb egy hónapon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezető a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet.

Cookie fájlok
A Webáruházban tett látogatás során, illetve az Elektronikus Szolgáltatások igénybevételekor a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie-k által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Szolgáltató ezek alapján a Felhasználóknak a Webáruház használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k a HTTP protokol részei. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá. A cookie-k általában tartalmazzák kiinduló weboldal nevét, mentési idejét a célszámítógépen és egy egyedi azonosító számot.
A „cookiek” célja: A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.
A Webáruházon alkalmazott „cookiek” típusuk, funkcióik szerint: A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását  Adatvédelmi Irányelvek feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Szolgáltató haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.
Adatvédelmi Irányelvek és „cookie” fájlok: A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését a Szolgáltató az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A Szolgáltató a cookie használatával összegyűjtött adatokat kódolva tárolja, annak megakadályozása érdekében, hogy ahhoz illetéktelen személy hozzáférjen.
A „cookie-k” törlése: A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a cookie-t a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A cookie-kat jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat.

Biztonsági eszközök
az Adatkezető technikai és szervezeti eszközöket alkalmaz, amelyek biztosítják a feldolgozott személyes adatok biztonságát és a védelem alá vont adatok kategóriájának megfelelő védelmét, különösen biztosítja, hogy az adatok illetéktelen személyek részére ne kerüljenek átadásra, a hatályos jogszabályok megsértésével ne kerüljenek feldolgozásra, módosításra, ne sérüljenek vagy ne semmisítsék meg.
az Adatkezető megfelelően hozzáférhetővé teszi a következő technikai eszközöket, amelyek megakadályozzák az elektronikus úton küldött Személyes Adatok illetéktelen személyek részéről történő megszerzését, módosítását, az adatbázis bebiztosítását illetéktelen személyek hozzáférése ellen:
– SSL bizonyítvány a Webáruház azon oldalain, ahol az Ügyfelek adatai megadásra kerülnek;
– a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférés csak egyéni login és jelszó használatával lehetséges.

Jogorvoslat
Az Érintettnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az Adatkezetőgal, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1391 1400; fax: +36 1391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

Záró rendelkezések
A Webáruház tartalmazhat linkeket más internet oldalakhoz. az Adatkezető azt javasolja Ügyfelei részére, hogy a más oldalra való átlépést követően ismerkedjen meg az ott meghatározott magánélet-védelmi politikával. Jelen Tájékoztató csak az Adatkezető felsorolt tevékenységére vonatkozik.
A Tájékoztató érvényességének kezdete: 2018-05-01
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a weblapot.